หมายเหตุ/Remark:
1. โปรแกรมบราวเซอร์ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Internet Explorer 8, Google Chrome
Web browsers that support are Internet Explorer 8 and Google Chrome

2. ผู้ที่ใช้ password ที่มีอักขระพิเศษบนแป้นภาษาไทย อาจจะทำให้ไม่สามารถ login ได้ จึงขอความกรุณาช่วยเปลี่ยน password ใหม่ก่อนเข้าใช้ระบบ
For user who taking the special characters on Thai Keyboards, you might not be able to login. Please change the password before and kindly login once again.

3. การพิมพ์รายงานหรือเอกสารต่างๆ ผู้ใช้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader 9 ขึ้นไป