Username ป้อนเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Password ป้อนวันเกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2524 ให้ป้อน 02082524

นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

English