Username ป้อนเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
Password ป้อนวันเกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2524 ให้ป้อน 02082524
หมายเหตุ : โปรแกรมบราวเซอร์ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Internet Explorer 8

นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

English